ارتباط مستقیم با مجید شایق - رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری