ارتباط مستقیم با مهرداد آل ابریشم کار - سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شهریار