ارتباط مستقیم با سید هادی شفیعی - سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمالغرب تهران