ارتباط مستقیم با رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمالغرب تهران